Έγκριση και άδεια δόμησης επισκευαστικών επεμβάσεων σε δομικά στοιχεία υπάρχοντος ισογείου οικοδομής προς άρση επικινδυνότητας

Οι προσβαλλόμενες άδειες νομίμως εκδόθηκαν κατόπιν αίτησης της ιδιοκτήτριας του ισογείου, χωρίς τη συμμετοχή και σύμπραξη στη σχετική διαδικασία του ιδιοκτήτη του α΄ορόφου, αφενός γιατί με την 7921/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε ο τελευταίος να ανεχθεί την εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών που είχαν ήδη διαπιστωθεί, ή θα διαπιστωθούν μετά από σχετικές μελέτες ως προς τη δομή και τη στατικότητα της οικοδομής, αφετέρου γιατί, σύμφωνα με τον Κανονισμό οροφοκτησίας αυτής, η ιδιοκτήτρια του ισογείου ορόφου, είχε το σχετικό δικαίωμα επέμβασης στους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους της οικοδομής (όπως τα θεμέλια και οι βασικοί τοίχοι αυτής), προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της οικοδομής, που είχε κριθεί επικίνδυνη από στατική και δομική άποψη. Εξάλλου, η νομιμότητα των προσβαλλόμενων αδειών δεν επηρεάζεται από τις αποδιδόμενες παρατυπίες στην θεωρηθείσα από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ., στατική μελέτη, προεχόντως γιατί, οι προβλεπόμενες στις ως άνω άδειες επισκευαστικές εργασίες, με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας, έχουν εκτελεστεί, με τα δεδομένα της νέας στατικής μελέτης διαφορετικού πολιτικού μηχανικού. Άλλωστε, με νεότερο έγγραφο της Πολεοδομίας του καθού Δήμου, διατάχθηκε η άρση της επικινδυνότητας της επίμαχης οικοδομής, μετά τη διαπίστωση, σε αυτοψία που έγινε, ότι οι πιο πάνω εργασίες άρσης επικινδυνότητας, εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν και, συνεπώς, δεν υφίσταται πλέον επικινδυνότητα.

Διοικ. Εφ. Αθηνών, αριθ. αποφ. 1901/2018 (Τμήμα B – Ακυρωτικός Σχηματισμός)