Αθλητικό δίκαιο

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Αθλητική ένωση είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωματείων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, με σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξή του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

 • Αθλητικές ενώσεις.
 • Ερασιτεχνικός αθλητισμός
 • Αθλητικά σωματεία (Ν.2725/1999 όπως ισχύει).

Μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου (Ι.Δ.Ε.Α.Δ.)

Σχετικά θέματα

 • Σωματεία (Αναγνώριση - Τροποποίηση)
  • Αναγνώριση Αθλητικού Σωματείου
  1. Πρακτικό ίδρυσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
  2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
  3. Καταστατικό με…
 • Δικαιολογητικά για τη Νομιμοποίηση των Εκπροσώπων Σωματείων

  (Αστικών Σωματείων, Ενώσεων Σωματείων, Αθλητικών Σωματείων, Αθλητικών Ομοσπονδιών, Συνδικαλιστικών Σωματείων, Επαγγελματικών Σωματείων, Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών Επαγγελματιών Σωματείων, Αγροτικών Συνδικαλιστικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών ή Συνομοσπονδιών…