Ιατρική ευθύνη

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ιατρικής ευθύνης.

Ο παρέχων ιατρικές υπηρεσίες ιατρός ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, δεν υπόκειται σε συγκεκριμένες υποδείξεις ή οδηγίες του αποδέκτη των υπηρεσιών (ασθενούς), αλλά έχει την πρωτοβουλία και την ευχέρεια να προσδιορίζει τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών του.

  • Για τη θεμελίωση της ιατρικής ευθύνης απαιτείται παράνομη και υπαίτια πρόκληση ζημίας. Οι προϋποθέσεις αυτές (παρανομία και υπαιτιότητα) συντρέχουν ταυτοχρόνως, με βάση τη θεώρηση της αμέλειας ως μορφής πταίσματος και ως μορφής παρανομίας ("διπλή λειτουργία της αμέλειας"). 'Ετσι, αν, στο πλαίσιο μιας ιατρικής πράξης, παραβιαστούν οι κανόνες και αρχές της ιατρικής επιστήμης και εμπειρίας ή και οι απορρέουσες από το γενικό καθήκον πρόνοιας και ασφάλειας υποχρεώσεις επιμέλειας του μέσου συνετού ιατρού της ειδικότητας του ζημιώσαντος, τότε η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη και, συγχρόνως, υπαίτια.

 

  • Αγωγή για ιατρική αμέλεια.
  • Παρεμπίμπτουσα Αγωγή.
  • Ανακοίνωση Δίκης.
  • Προσεπίκληση Δικονομικού Εγγυητή.

Σχετικά θέματα