Τραπεζικά

Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά θέματα - συναλλαγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

  • Ανάκληση / Άρση προσημείωσης υποθήκης.  
  • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Διαταγές πληρωμής / Ανακοπές.
  • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
  • Μεταρρύθμιση Δανείων - Προσημειώσεων.
  • Πληρεξούσια. 
  • Έλεγχος ελαττωμάτων δανειακών συμβάσεων.
  • Έλεγχος Βαρών σε υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία.

Σχετικά θέματα