Διαζύγιο

Το Διαζύγιο είναι η λύση της έγγαμης συμβίωσης και η αναδιοργάνωση των νομικών καθηκόντων και των ευθυνών των …

περισσότερα
Κληρονομικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που άπτονται του κληρονομικού δικαίου οι οποίες μεταξύ άλ…

περισσότερα
Ιατρική ευθύνη

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ιατρικής ευθύνης.

Ο παρέχων ιατρικές υπηρεσίες ιατρός ενεργεί κατά τρόπο …

περισσότερα
Τραπεζικά

Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά θέματα - συναλλαγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και …

περισσότερα
Αθλητικό δίκαιο

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπ…

περισσότερα
Πολεοδομικές εφαρμογές

Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει υπηρεσίες που άπτονται των Πολεοδομικών Εφαρμογών με την συνεργασία Πολιτι…

περισσότερα
Εμπορικό δίκαιο - Εταιρίες

  • Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία στον έλεγχο, στην σύνταξη και την τροποποίηση καταστατικών εταιριών.

περισσότερα
Μισθωτικές διαφορές

Ως μίσθωμα νοείται, εκτός από την κατά κυριολεξία βασική αντιπαροχή και οι τόκοι, τα τέλη χαρτοσήμου, και οι κ…

περισσότερα

Νομικά ζητήματα