Διαζύγιο

Το Διαζύγιο είναι η λύση της έγγαμης συμβίωσης και η αναδιοργάνωση των νομικών καθηκόντων και των ευθυνών των συμβαλλόμενων μερών (συζύγων) σύμφωνα με τον νόμο και τις εκάστοτε κάθε φορά προϋποθέσεις.

Τα είδη των διαζυγίων στην Ελληνική έννομη τάξη είναι τα κάτωθι:

  • Το συναινετικό διαζύγιο: Σύμφωνα με τις νεώτερες τροποποιήσεις του νόμου η διαδικασία αυτή έχει απλοποιηθεί και έχει συντομευθεί κατά πολύ ο χρόνος έκδοσης της απόφασης λύσης του γάμου.
  • Το διαζύγιο κατ' αντιδικία: Ο ισχυρός κλονισμός ως λόγος λύσης του γάμου είναι μια κατάσταση η οποία απαιτεί η μεταξύ των συζύγων συμβίωση να είναι πλέον ανυπόφορη ή και βλαπτική. (βλέπε και την περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας, νόμος 3500/2006 όπως ισχύει.)
  • Η διετής διάσταση των συζύγων: Ο κλονισμός της έγγαμης σχέσης τεκμαίρεται λόγω της μακροχρόνιας φυσικής και ψυχικής απουσίας των συζύγων και με την θέλησή τους να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου.

Το γραφείο μας έχοντας και την γνώση και την εμπειρία στις ως άνω διαδικασίες είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου αντιπροσώπευση καθοδηγώντας τα μέρη στην επιλογή της προσφορότερης λύσης, ιδίως όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

 

Σχετικά θέματα