Διοικητικό δίκαιο

  • Κοινωνική ασφάλιση - Συντάξεις (διαδοχικές ή ενός φορέα).
  • Διοικητικά πρόστιμα.
  • Αποδοχές προσωπικού - επιδόματα.
  • Ευθύνη προς αποζημίωση.
  • Προσφυγές - Αγωγές.
  • Πολεοδομικό Δίκαιο.