Εμπορικό δίκαιο - Εταιρίες

  • Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία στον έλεγχο, στην σύνταξη και την τροποποίηση καταστατικών εταιριών.
  • Έλεγχος - Κατάρτιση και τροποποίηση καταστατικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λ.π.).
  • Έλεγχος και Σύνταξη Καταστατικών Φαρμακείων (Ίδρυση και λειτουργία Φαρμακείου - Φαρμακευτική νομοθεσία).
  • Σύνταξη και Σύσταση Καταστατικού Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) Ν. 3182/2003 - ΦΕΚ 220/12-09-2003.
  • Ίδρυση και τροποποίηση καταστατικών Σωματείων.
  • Σήματα ημεδαπά και αλλοδαπά (trademarks).
  • Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
  • Άρση Προσημείωσης Υποθήκης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα ανωτέρω.

Σχετικά θέματα