Μισθωτικές διαφορές

Ως μίσθωμα νοείται, εκτός από την κατά κυριολεξία βασική αντιπαροχή και οι τόκοι, τα τέλη χαρτοσήμου, και οι κοινόχρηστες δαπάνες κ.λπ.

Μίσθωμα επίσης νοούνται και οι δαπάνες χρήσεις δηλαδή και οι καταναλωτικές δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίηση του μισθίου, όπως δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, πετρελαίου, κλπ.

 

  • Μισθωτήρια - Μισθωτικές διαφορές.
  • Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου.
  • Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου. 
  • Διαταγή πληρωμής.
  • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
  • Αγωγή έξωσης.
  • Καταγγελία μισθωτικής σύμβασης.
  • Σύνταξη / Καταγγελία μίσθωσης εμπορικής ή μη.

Σχετικά θέματα