Έγγραφα για συζήτηση Εγγραφής - Ανάκλησης προσημειώσεων στο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο

Εκτός από τα έγγραφα που προσκομίζονται κατά την έως τώρα διαδικασία απαιτείται κατά την υποβολή του φακέλλου και η προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων, ήτοι: 

1. Αντίγραφο κατατεθειμένης αίτησης μεταρρύθμισης/εξάλειψης

2. Γραμμάτια Προείσπραξης πληρεξουσίων Δικηγόρων

3. Δήλωση άρθρ. 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ (κοινή ή μία για έκαστο εκ των πληρεξουσίων)

4. Σχέδιο Απόφασης

Έγγραφη συναίνεση του καθ ου η αιτηση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου για την εγγραφή προσημείωσης, επισυναπτόμενη στην δήλωση του πληρεξουσίου του καθ ου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ ου η αίτηση  

[δυο χωριστά εγγραφα 1. Δήλωση 2. Έγγραφη συναίνεση] 

Στη δήλωση συναίνεσης πρέπει να αναφέρονται τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία. Η δήλωση συναίνεσης υπογράφεται από τον προσημειούχο δανειστή ή τον οφειλέτη αναλόγως την περίπτωση (εξάλειψη/μεταρρύθμιση). Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο.