Αγωγή ένεκα ιατρικής αμέλειας, ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων

ΜΠρΑθ 3692/2016

Σύμβαση ασφάλισης - Ρήτρα claims made policy -.

Προσεπίκληση-ανακοίνωση δίκης και παρεμπίπτουσα αγωγή του εναγόμενου ιατρού κατά της ασφαλιστικής του στην οποία ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο της επίμαχης επέμβασης, δεν ήταν όμως ασφαλισμένος στην ίδια ασφαλιστική κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. Αρνηση ασφαλιστικής εταιρείας να καλύψει λόγω της ρήτρας claims made policy - σύμφωνα με την οποία για τη γένεση της υποχρέωσης του ασφαλιστή προς καταβολή του ασφαλίσματος δεν αρκεί μόνο η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης ασφαλιστικής περιόδου, αλλά απαιτείται, επιπροσθέτως, και η εντός αυτής προβολή των αξιώσεων αποζημίωσης κατά του ασφαλιστή ή, κατά επιεικέστερη παραλλαγή, η απλή αναγγελία στον ασφαλιστή, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής (σύμβασης) της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης (ΟλΑΠ 18/2015). Το παρόν δικαστήριο δεν συντάσσεται με την υπ αρ.18/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά με τη μειοψηφία αυτού. Εφόσον η ρήτρα ανακαλύψεως δεν μπορεί να θεμελιωθεί στις επιτρεπόμενες κατ' άρθρο 7 παρ. 6 ν. 2496/1997 περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή από την ευθύνη του, συνιστά ανεπίτρεπτο, κατ' άρθρο 33 παρ. 1 και 2 παρ. 8 ν. 2496/1997 περιορισμό των δικαιωμάτων του λήπτη της ασφάλισης και είναι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 του παραπάνω νόμου, άκυρη.