Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου

σε αγωγή περί αποδόσεως του μισθίου λόγω λήξης της μισθώσεως σύμφωνα με το άρθρο 599 παρ. 1 ΑΚ, δύναται ο ενάγων εκμισθωτής, με την επίκληση συνδρομής των όρων του άρθρου 594 του αυτού Κώδικα, να ζητήσει επικουρικώς δηλ. για την περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι η μίσθωση δεν έληξε λόγω παρόδου της συμβατικής διαρκείας της, την απόδοση του μισθίου λόγω κακής χρήσεως αυτού, δηλώνοντας με την αγωγή του ότι καταγγέλλει τη μίσθωση. ΑΠ 621/2000 ΕΔΠ 2001,62, ΕΕΝ 2001,766.