Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού της εγγάμου συμβιώσεως

και καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Όροι βασίμου αγωγής διαζυγίου κατ΄ άρθρο 1439 α΄ εδαφ. ΑΚ για την ευδοκίμηση της οποίας δεν έχει καμία έννομη συνέπεια η υπαιτιότητα των συζύγων στην πρόκληση του ισχυρού κλονισμού της εγγάμου συμβιώσεως.

Αντικείμενο της δεδομένης δίκης είναι η λύση του γάμου και όχι η διάγνωση του λόγου ισχυρού κλονισμού του.

Η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας κατ’ άρθρο 3 του Ν. 3500/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 1439 εδαφ. β΄ ΑΚ συνιστά μαχητό τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου ως λόγο διαζυγίου.

Στην περίπτωση αυτή, επί της αγωγής διαζυγίου μπορεί να σωρευθεί αίτημα καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης συνεπεία προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος συζύγου.

Περιπτώσεις συμπεριφορών του ενός συζύγου προς τον άλλον που υπερβαίνουν την απλή παραβίαση των συζυγικών του καθηκόντων και επιφέρουν την προσβολή της προσωπικότητάς  του.