Δήλωση Συγκατάθεσης Ασθενούς για Χειρουργικές ή Παρεμβατικές Πράξεις

Η ενημέρωση

Η ενημέρωση του ασθενούς μπορεί να λαμβάνει τρεις κατά βάση μορφές: α) Η γενική ενημέρωση/πληροφόρηση του ασθενούς για την κατάσταση της υγείας του. β) Η «θεραπευτική» ενημέρωση η οποία αναφέρεται στην προφύλαξη του ασθενούς από ενδεχόμενη βλάβη της υγείας ή στη παροχή συμβουλών για την προστασία της υγείας του και γ) Η ενημέρωση αναφορικά με συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για να είναι ισχυρή η αναγκαία συναίνεση του ασθενούς. Η έγκυρη συναίνεση του ασθενούς προϋποθέτει ότι η ενημέρωσή του δεν εξαντλείται σε μια γενική πληροφόρηση, αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα στη φύση, στο σκοπό, στις συνέπειες και στους κινδύνους της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης .