Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης

Σύμφωνα με το άρθρο 807 παρ.1 του ΚΠολΔ για τη δημοσίευση δημόσιας ή μυστικής ή έκτακτης διαθήκης αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης της περιφέρειας, όπου εδρεύει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος τη συνέταξε ή στον οποίο έχει κατατεθεί, ενώ για τη δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και την κήρυξή της ως κύριας, ο ειρηνοδίκης στον οποίο προσάγεται για να δημοσιευθεί.

 

Η απλή δημοσίευση μιας ιδιόγραφης διαθήκης γίνεται με αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Προσκομίζεται απαραίτητα το απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντος, το Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και η πρωτότυπη διαθήκη.

 

Η δημοσίευση και κήρυξη κύριας προβλέπεται στο άρθρο 808 του ΚΠολΔ.

Η δημοσίευση αυτή γίνεται στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου αφού προηγουμένως έχει κατατεθεί αίτηση και έχει προσκομισθεί το απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντος. Επίσης προσκομίζεται το Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Αποβιώσαντος έτσι ώστε να προκύπτει ότι ο θανών έχει εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους.

Αν δεν έχει κληρονόμους διατάσσεται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη και καλείται υποχρεωτικά, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, θα πρέπει να προσκομίζονται στο ακροατήριο η πρωτότυπη διαθήκη και ο μάρτυρας που θα βεβαιώσει το γνήσιο της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη.

 

Η απλή δημοσίευση μιας ιδιόγραφης διαθήκης δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κυριχθεί κύρια σε δεύτερο χρόνο.

Η κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας, γίνεται επίσης στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, πλην όμως, απαιτείται στην περίπτωση αυτή η προηγούμενη κατάθεση σχετικής αίτησης με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και ο προσδιορισμός δικασίμου συζήτησης με την κατάθεση του μάρτυρα.