Διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου

ν. 4055/2012

Σύμφωνα με τον ν. 4055/2012, για την έκδοση κληρονομητηρίου απαιτούνται τα εξής :

 

α. κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεδομένου ότι η αίτηση για πιστοποίηση κληρονομικού δικαιώματος ( άρθρα 1956επ. ΑΚ και 820 ΚΠολΔ ως ισχύουν ) δεν εμπίπτει στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, στις οποίες συγχωρείται παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο και συνεπώς ενέχει τον κίνδυνο να είναι δικονομικά ανυπόστατη ( βλ. και ΑΠ 156/2013 ΕΦΑΔ 2013/654 ), εκτός αν οι αιτούντες αναφέρουν και αποδεικνύουν ότι ενεργούν προκειμένου να αποτρέψουν επικείμενο κίνδυνο ή λόγω ανωτέρας βίας ( π.χ. αποχή δικηγόρων, κ.λ.π. ). Για την αίτηση δεν προσδιορίζεται δικάσιμος αλλά εκδίδεται διάταξη του Ειρηνοδίκη. Τα παρακάτω πιστοποιητικά μαζί με ( τυχόν ) προτάσεις και διπλότυπο είσπραξης κατατίθενται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και συσχετίζονται στο φάκελο της αίτησης. Χρεώνονται στον Ειρηνοδίκη για την έκδοση της διάταξης.

β. ανάρτηση της αίτησης στο δικαστικό μέγαρο με ευθύνη της Γραμματείας για δέκα ( 10 ) ημέρες. Το δεκαήμερο υπολογίζεται από την επομένη μέρα της κατάθεσης.

γ. έκδοση πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά πρέπει να καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου.

δ. κατάθεση εγγράφων ( με προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής στην περίπτωση που η σχετική αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τα ανωτέρω ) με τα παρακάτω πιστοποιητικά, που καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου.

1) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ του αποβιώσαντα

( σε πρωτότυπο )

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

( σε πρωτότυπο )

 

3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ( από το Ειρηνοδικείο )

- Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος επήλθε είναι πριν τη 01-03-2013.

 

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

( για την περίπτωση της εξ’ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής )

- Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος επήλθε είναι πριν τη 01-03-2013.

ή

ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

( για την περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής )

( Από Δικαστήριο της κληρονομίας και από Πρωτοδικείο Αθηνών )

 

5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

6) ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ διαθήκη, αντίγραφο αυτής και του σχετικού πρακτικού δημοσίευσης

ε. Μετά την έκδοση του κληρονομητηρίου, αναμονή είκοσι ( 20 ) ημέρες ( βλ. άρθρο 824 ΚΠολΔ ) και λήψη πιστοποιητικού τελεσιδικίας από το Πρωτοδικείο.