Διαζύγιο (ισχυρός - αντικειμενικός κλονισμός)

Η αντισυζυγική συμπεριφορά καθ’ αυτή έχει ως κύρωση το διαζύγιο.

Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας ή εγκατάλειψης του ενάγοντα ή επιβολής της ζωής του από τον εναγόμενο.

Ως λόγος διαζυγίου ο ισχυρός κλονισμός, που οφείλεται σε αίτια αναφερόμενα είτε στο πρόσωπο του εναγόμενου αποκλειστικά, είτε στα πρόσωπα και των δύο συζύγων, ώστε  ο γάμος να έχει κλονισθεί από τα αίτια αυτά, τόσο πολύ, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη.

Ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο της υπαιτιότητας για να μπορεί να ζητηθεί το διαζύγιο. Αντικείμενο δε της δίκης διαζυγίου είναι όχι η δικαστική διάγνωση του λόγου που δικαιολογεί την απαγγελία του διαζυγίου αλλά το διαπλαστικό αποτέλεσμα της λύσης του γάμου.