Διαζύγιο 2ετούς διάστασης

Έγγραφα απαιτούμενα για την σύνταξη και εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής.

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφο ταυτότητας ενάγοντος
  • Εκκαθαριστικό από το οποίο προκύπτει η κατοικία
  • Ένας μάρτυρας για να βεβαιώσει τη διάσταση
  • Κάθε έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η (διαφορετική) κατοικία
  • Πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης στο Δικαστήριο