Διαταγή πληρωμής

Απαραίτητο για την έκδοση διαταγής, να αποδεικνύεται η οφειλή από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν δεν υπάρχει έγγραφο αλλά άλλα αποδεικτικά μέσα, δεν εκδίδεται διαταγή και αν εκδοθεί τότε αυτή ακυρώνεται. Το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή σε ανυπαρξία εγγράφων και προσαγωγή άλλων αποδεικτικών μέσων κατά τη συζήτηση της ανακοπής, θα την απορρίψει, χωρίς όμως να παράγεται δεδικασμένο.

Τιμολόγια. Δεν είναι έγγραφα για την έκδοση διαταγής πληρωμής, αν δεν έχουν την υπογραφή του αγοραστή. Αν όμως τα τιμολόγια δεν φέρουν την υπογραφή του αγοραστή αλλά συνδυάζονται με άλλα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή (όπως π.χ. δελτία αποστολής με υπογραφή) τότε μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. (113/2010)