Διαχείριση Πολυκατοικίας και Internet banking

Yπηρεσία Internet banking για λογαριασμό Διαχείρισης Πολυκατοικίας και χρήση από τον διαχειριστή, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα πλέον να δημιουργήσουν Τραπεζικό Λογαριασμό σε άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, πλέον δύνεται η δυνατότητα απόκτησης και ΑΦΜ. Πέραν των συμβατικών έγγραφων που θα κληθεί να υπογράψει ο Διαχειριστής θα του ζητηθεί και Υπεύθυνη Δήλωση με τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.

Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή, στην οποία θα δηλώνει ότι ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή (διαχειριστής της πολυκατοικίας επί της οδού……), την οποία (ιδιότητα) απέκτησε δυνάμει του από ………….Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, ότι ζητά τη χρήση των υπηρεσιών Internet Banking για την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, ότι δεν έχει  μεταβληθεί/αρθεί η ιδιότητά του αυτή, ότι οι κινήσεις που θα διενεργηθούν αφορούν αποκλειστικά και μόνο πράξεις του διαχειριστή που δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις ανάγκες της πολυκατοικίας.

Ο διαχειριστής θα πραγματοποιεί μέσω της υπηρεσίας (Internet Banking) αποκλειστικά και μόνο πληρωμές και μεταφορές ποσών στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολυκατοικίας, ενώ δεν θα πραγματοποιεί καμία άλλη συναλλαγή που προσφέρεται μέσω της απόκτησης πρόσβασης στην υπηρεσία Internet Banking.

Τέλος «Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μου ως διαχειριστής της ως άνω πολυκατοικίας, δηλώνω υπεύθυνα ότι θα κάνω χρήση της υπηρεσίας μέχρι και τη λήξη της θητείας μου, ήτοι μέχρι την ………………».