Δικαιολογητικά Μεταβίβασης Σήματος (Α)

ΗΜΕΔΑΠΟ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

Για φυσικά πρόσωπα


1. Αίτηση του δικαιούχου του σήματος (μεταβιβάζων)

Αίτηση του υπάρχοντος ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου, που θα συνοδεύεται η τελευταία με σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου. Η εξουσιοδότηση δύναται να περιέχεται στο Ιδιωτικό ή Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό μεταβίβασης.

Αίτηση του νέου δικαιούχου (αποκτών) ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του που θα συνοδεύεται με σχετική εξουσιοδότηση.


2. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των υπογραφόντων από Δημόσια Αρχή


Παράβολο Δημοσίου

 

Για εταιρείες


Για Α.Ε., Α.Ε.Β.Ε., Ε.Π.Ε. και όμοιες με αυτές:


1. Αίτηση με ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (μεταβιβάζουσας ή αποκτώσας) με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.


Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία με σχετική εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Η εξουσιοδότηση δύναται να περιέχεται στο Ιδιωτικό ή Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό μεταβίβασης.

2. Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης ή Ανακοίνωση ΕΒΕΑ ή ΓΕΜΗ


3. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των υπογραφόντων από Δημόσια Αρχή.

Για Ο.Ε, Ε.Ε., ΙΚΕ, ΜΕΠΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία, Συνεταιρισμούς και όμοιες με αυτές:


1. Αίτηση με ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου (μεταβιβάζοντος ή αποκτώντος) με υπογραφή και σφραγίδα του νομικού προσώπου.


Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία με σχετική εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου.


2. Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή Ανακοίνωση εκπροσωπησης του ΕΒΕΑ ή του ΓΕΜΗ.


3. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των υπογραφόντων από Δημόσια Αρχή


Μεταβίβαση σήματος που προέρχεται από Συγχώνευση Εταιρειών:


Για τη σχετική μεταβίβαση, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, αντί Ιδιωτικού ή Συμβολαιογραφικού Συμφωνητικού, απαιτείται το επίσημο έγγραφο συγχώνευσης (ΦΕΚ, ή Ανακοίνωση ΕΒΕΑ ή ΓΕΜΗ).


Παράβολο Δημοσίου