Δικαιολογητικά Μεταβίβασης Σήματος (Β)

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΗΜΑ

Για φυσικά πρόσωπα


1. Αίτηση του δικαιούχου του σήματος (μεταβιβάζων)

του ήδη υπάρχοντος ή νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία με εξουσιοδότηση του δικαιούχου προς αυτόν.


Η εξουσιοδότηση δύναται να περιέχεται στο Ιδιωτικό ή Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης.

Αίτηση του νέου δικαιούχου (αποκτών) ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του που θα συνοδεύεται με εξουσιοδότηση του δικαιούχου προς αυτόν.


2. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των υπογραφόντων από Αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής και

με την επισημείωση Apostille.


Παράβολο Δημοσίου


Για εταιρείες


Αίτηση εκπροσώπου.


1. Αίτηση ενός των συμβαλλομένων (μεταβιβάζουσα ή αποκτώσα) με υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.


αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία με εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας προς αυτόν.


2. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των υπογραφόντων από Αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής και

με την επισημείωση Apostille.


Μεταβίβαση σήματος που προέρχεται από συγχώνευση εταιρειών:

Για τη σχετική μεταβίβαση, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, απαιτείται Συμβολαιογραφικό Έγγραφο ή άλλο επίσημο έγγραφο συγχώνευσης Αλλοδαπής Αρχής,

σφραγίδα Apostille.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω Δημόσια Αρχή της Αλλοδαπής, εκτός από τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, απαιτείται να βεβαιώνει και την ιδιότητα των υπογραφόντων ως εκπροσώπων των συμβαλλομένων εταιρειών.

Παράβολο Δημοσίου

Για κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο που συνοδεύει την αίτηση, απαιτείται μετάφραση από δικηγόρο ή από συνεργαζόμενο μεταφραστή του ΥΠΕΞ.