Δικαιολογητικά Μεταβίβασης Σήματος (Γ)

Μεταβίβαση σήματος λόγω θανάτου

Για τη σχετική μεταβίβαση απαιτούνται τα ακόλουθα:


α) Περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη

Αίτηση του, της/των κληρονόμων

Αίτηση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, της /των κληρονόμων
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ :


Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

ή

Κληρονομητήριο


β) Περίπτωση που υπάρχει διαθήκη

Αίτηση του, της/των κληρονόμων
ή
Αίτηση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, της /των κληρονόμων
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ :


Διαθήκη
Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
Πιστοποιητικό δημοσιεύσεως διαθήκης
Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Παράβολο Δημοσίου