Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ (Ιστοσελίδα)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΚΕ

Σύμφωνα με την §2 του άρθρου 47 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, «Η ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει
εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του
διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία
εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι
πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται και η
ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα,
αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.».
Επίσης σύμφωνα με την §3 του άνω άρθρου, «Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική
ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς
καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις
ζητεί».
Στην εισηγητική έκθεση του άνω Νόμου, σε σχέση με το άρθρο 47 αυτού αναφέρονται
τα ακόλουθα:
«Άρθρο 47. Εταιρική διαφάνεια
Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 47 τίθενται κανόνες αυξημένης εταιρικής διαφάνειας
για την προστασία τόσο των συναλλασσομένων με την εταιρεία, ιδίως των δανειστών της,
όσο και των εταίρων. Η παράγραφος 1 ορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να
αναγράφονται σε κάθε έντυπο της εταιρείας, ενώ η παράγραφος 2 επιβάλλει την
υποχρέωση στην ΙΚΕ να διατηρεί ιστοσελίδα και να αναφέρει σ’ αυτήν τις πληροφορίες
που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των
συναλλασσομένων. Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην
ιστοσελίδα πρέπει να εμφανίζονται και όσα άλλα επιβάλλονται από άλλες διατάξεις του
σχεδίου (π.χ. άρθρα 79 παράγραφος 7, 98 παράγραφος 2). Δεν αποκλείεται η ιστοσελίδα
να είναι «φιλοξενούμενη», ή και κοινή με άλλες εταιρείες, αν το περιεχόμενό της είναι
σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. Οι αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας που επιβάλλονται
στην ΙΚΕ, όπως η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του εταιρικού κεφαλαίου, του συνολικού
ποσού των εγγυητικών εισφορών, καθώς και των στοιχείων των εταίρων και του αριθμού
και του είδους των μεριδίων που αυτοί κατέχουν συνδέονται με την ιδιαίτερη φύση της
ΙΚΕ. Η ύπαρξη τριών ειδών εταιρικών μεριδίων, που συνδέονται και με μη κεφαλαιακές
εισφορές, δημιουργούν την ανάγκη πληροφόρησης των ενδιαφερομένων σχετικά με τα
πρόσωπα που μετέχουν στην εταιρία και το είδος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν.
Ακριβώς αυτή η διασφάλιση των τρίτων αξιολογείται ως υπέρτατης αξίας σε σχέση με το
δικαίωμα των εταίρων να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Με βάση αυτές τις παραδοχές
η δημοσίευση απλών δεδομένων των εταίρων στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν εμπίπτει
στο πεδίο του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τέλος, προβλέπεται στην παράγραφο 3 ότι, για όσο καιρό η εταιρεία δεν διαθέτει
ιστοσελίδα, η πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου για τα κατά το νόμο αναρτητέα
σ’ αυτήν στοιχεία, εξασφαλίζεται με αποστολή των εν λόγω στοιχείων σε όποιον τα
ζητήσει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 47 επισύρει
ποινική συνέπεια (άρθρο 119).»
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 47 επισύρει
ποινική συνέπεια και όχι ακυρότητα.