Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196)

Οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 να καταχωρίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
4557/2018, δεν περιλαμβάνονται στους υπόχρεους καταχώρισης οι Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως της καταχώρισής τους στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Σε περίπτωση διαγραφής νομικών προσώπων από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, η υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και η αντίστοιχη προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, οπότε και το νομικό πρόσωπο τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της εξαίρεσής του από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στα Υπουργεία
περιλαμβάνονται η κεντρική υπηρεσία, γενικές και ειδικές γραμματείες, διοικητικοί τομείς, υπηρεσίες και σώματα ελέγχου και επιθεώρησης, υπηρεσίες και φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιφερειακές υπηρεσίες, ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπηρεσίες εξωτερικού και αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.