Παράβαση όρου μίσθωσης

Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση αν ο μισθωτής παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συμπεριφορά που πρέπει, απέναντι στους άλλους ενοίκους. Κατά την έννοια της άνω διάταξης παρέχεται δικαίωμα στον εκμισθωτή προς άμεση καταγγελία της σύμβασης μισθώσεως και όταν ο μισθωτής μεταχειρίζεται το μίσθιο κατά τρόπο αντίθετο προς ρητό απαγορευτικό όρο της συμβάσεως και εξακολουθεί να εμμένει στην αντισυμβατική χρήση παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή (ΑΠ 1133/96 Δ 38,596).

Ωστόσο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων που καθιερώνεται με το άρθρο 361 ΑΚ, μπορεί να συμφωνηθεί ότι η παράβαση όρου της συμβάσεως μισθώσεως από τον μισθωτή παρέχει στον εκμισθωτή δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση με καταγγελία χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλης προϋποθέσεως και ειδικότερα προηγούμενη διαμαρτυρία του εκμισθωτή αν η παράβαση αφορά ουσιώδη ή επουσιώδη όρο της σύμβασης ή αν απ’ αυτή προκύπτει ή όχι κίνδυνος ή βλάβη για το μίσθιο (ΑΠ 1715/91 Δ 34,584, ΑΠ 491/98 Δ 39,1589). ΕφΑθ 1365/2001 ΕλΔ 42,1403.