Συναινετικό διαζύγιο, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Το Διαζύγιο είναι η λύση της έγγαμης συμβίωσης και η αναδιοργάνωση των νομικών καθηκόντων και των ευθυνών των συμβαλλόμενων μερών (συζύγων) σύμφωνα με τον νόμο και τις εκάστοτε κάθε φορά προϋποθέσεις.

Το συναινετικό διαζύγιο:

Σύμφωνα με τις νεώτερες τροποποιήσεις του νόμου (Ν.4509/2017) η διαδικασία αυτή έχει απλοποιηθεί και έχει συντομευθεί κατά πολύ ο χρόνος έκδοσης της απόφασης λύσης του γάμου, αφού πλέον η διαδικασία γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου.

 

Τα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου. 
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
  • Πληρεξούσιο (αν υπάρχει αναγκαιότητα μη παράστασης κάποιου εκ των συζύγων).

 

Η διαδικασία απαιτεί τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού όπου τα συμβαλλόμενα μέρει (σύζυγοι) συμφωνούν από κοινού για:

  • την απο κοινού λύση του γάμου τους.
  • την επιμέλεια των τέκνων (αν υπάρχουν)
  • την  διατροφή τους 
  • την επικοινωνία 

Η χρονική ισχύς του ως άνω συμφωνητικού είναι τα (2) δύο έτη. Το συμφωνητικό αυτό υπογράφεται και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των μερών ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

Μετά την πάροδο της 10 ήμερης προθεσμίας που τάσσει ο νόμος, τα μέρει προσέρχονται ενώπιον του/της συμβολαιογράφου της περιφέρειας του ανωτέρου Ειρηνοδικείου, όπου συντάσσεται η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

Η διαδικασία απαιτεί την πνευματική λύση του γάμου, (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου). Για  τον λόγο αυτό χρειάζεται η λήψη εισαγγελικής παραγγελίας προς την αρμόδια Μητρόπολη.

Με τη λήψη του διαζευκτηρίου από τη Μητρόπολη, (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) και σε προθεσμία μικρότερη του μηνός τα μέρει πρέπει να μεταβούν στο Ληξιαρχείο για την καταχώριση της λύσης του γάμου και μόνο τότε θεωρείται ότι ο γάμος έχει λυθεί.

(Προσοχή στην προθεσμία καταχώρισης προς το Ληξιαρχείο, διότι υπάρχει διοικητικό πρόστιμο μεταβαλλόμενο ως προς την υπερημερία ενημέρωσης της μερίδας).