Σωματεία (Αναγνώριση - Τροποποίηση)

  • Αναγνώριση Αθλητικού Σωματείου
1. Πρακτικό ίδρυσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
3. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη του ΔΣ (εις τριπλούν) + μια (1) φωτοτυπία.
4. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.
6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη τελεσίδικης καταδίκης

 

  • Τροποποίηση Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου

Αναγνώριση Σωματείου

1. Πρακτικό ίδρυσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
3. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη του ΔΣ (εις τριπλούν) + μια (1) φωτοτυπία.
4. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

 

  • Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου (γενικά)
1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με πρωτότυπες υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη του ΔΣ εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).

 

Μετά την έκδοση διάταξης ίδρυσης ή τροποποίησης

Μία περίληψη της απόφασης δημοσιεύουμε στο Ταμείο Νομικών.
Μια περίληψη δημοσιεύουμε σε μία εφημερίδα καθημερινής έκδοσης.
Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται 1) ο αριθμός διάταξης, 2) ημερομηνία δημοσίευσης, 3) επωνυμία νέα + παλιά και 4) η έδρα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Μητρώο Σωματείων

Το Μητρώο Σωματείων τηρείται στο αρχείο του Πρωτοδικείου.